Građevinska dozvola
July 17, 2020 No Comments Uncategorized sim2002

Ukoliko želite da izgradite novi, proširite ili rekonstruišete postojeći objekat, za to je potrebno pribaviti odgovarajuću građevinsku dokumentaciju. Preciznije, za većinu građevinskih radova biće vam potrebna građevinska dozvola. Reč je o dokumentu na osnovu koga se može započeti gradnja željenog objekta, a kojim se potvrđuje da je glavni projekat izrađen u skladu sa svim propisima i uslovima.

Lokacijski Uslovi su dokumenti koji se nabavljaju  pre građevinske dozvole i koji određuju pravila gradnje za određenu lokaciju. Lokacijski uslovi se izdaju rešenjem koje sadrži sve podatke za izradu tehničke dokumentacije, sve u skladu sa važećim planskim dokumentom – urbanističkim planom. o mogućnostima i ograničenjima gradnje, na katarstarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu. Lokacijski uslovi sadrže sve uslove za izradu tehničke dokumentacije.

Lokacijski uslovi se izdaju za izgradnju, odnosno dogradnju objekata za koje se izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infrastrukturu. Građevinska dozvola se izdaje na zahtev investitora koji namerava da gradi, rekonstruiše

građevinska dozvola

Građevinska dozvola se izdaje na zahtev investitora koji namerava da gradi, rekonstruiše, odnosno dogradi objekat uz sledeće uslove:

– projekat za građevinsku dozvolu
– ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu
– koji je dostavio dokaze propisane podzakonskim aktom
– platio odgovarajuće administrativne takse.

Sastavni deo zahteva je i izvod iz projekta za izdavanje građevinske dozvole potpisan i overen pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.

U nastavku teksta možete besplatno preuzeti obrasce:

Obrazac PRIJAVA RADOVA

Obrazac LOKACIJSKI USLOVI

Obrazac GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Obrazac UPOTREBNA DOZVOLA

Tags
About The Author