Kvalitet radova

Kvalitet radova

Kvalitet radova u građevinskoj industriji može se definisati kao postizanje prihvatljivih nivoa performansi u građevinskim aktivnostima. Kvalitet bilo kog proizvoda ili usluge postiže se kada je u skladu sa željenim specifikacijama. Postizanje dobrog kvaliteta u građevinarstvu, kao i u mnogim drugim poduhvatima, zahteva napor, potrebno vreme i pažljivo praćenje celokupnog projekta. Tehničke specifikacije definišu vrstu kontrola koje se moraju preduzeti kako bi se osiguralo da se građevinski radovi pravilno izvode. Ne uključuju samo proizvode i materijale, već i izvođenje i završetak radova.Kvalitet radova i kontrola

Građevinska firma bi trebala što više smanjiti troškove lošeg kvaliteta i osigurati da rezultati njenih procesa budu u skladu sa zahtevima naručioca. Mogu se vršiti i unutrašnje i spoljne kontrole. Na primer, kontrolu betona koji je primio dobavljač može vršiti nezavisno telo; izvođenje čeličana može da kontroliše rukovodilac projekta (u ime naručioca) ili građevinska kompanija može uspostaviti internu kontrolu za izvođenje građevinskih radova.


Kur – salon, pre renoviranja

Kur – salon, nakon renoviranja