Potporni zidovi

potporni zidovi

Potporni zidovi u građevinarstvu

Potporni zidovi – konstrukcije su stare koliko i samo građevinarstvo. U početku su građene da sačuvaju plodno tlo ili kuće a kasnije je njihova uloga, vremenom, postajala sve značajnija. Izgradnja potpornih konstrukcija omogućava stvaranje slobodnog prostora za izgradnju objekata u visokogradnji, sanaciji nestabilnih terena, klizišta..

Potporne konstrukcije u urbanim sredinama i u gusto naseljenim mestima pri izgradnji stambenih ili nestambenih objekata sa više etaža omogućavaju izgradnju parkirališta, trgovačkih centara, podzemnih objekata, skladišta..

Potporni zidovi su građevinske konstrukcije kojima se vrši podupiranje strmih ili vertikalnih kosina u terenu. Za njihovu izradu koriste se materijali koji se biraju na osnovu namene, lokacije i konstruktivnog rešenja. Za izgradnju potpornih zidova potrebno je osloboditi prostor na kojem se može nesmetano graditi i da bi se nakon završetka izgradnje, prostor iza zida mogao nasuti odgovarajućim materijalom, obično zemljištem.

Od materijala za njihovu izradu danas se najčešće koristi betoni armirani beton, dok se uglavnom ranije koristio kamen. Glavna karakteristika potpornog zida je da može izdržati pritisak zadržanog materijal, koji je obično tlo.

Ova vrsta zidova ima široku primenu u građevinarstvu i veoma su bitni pri uređenju površina u urbanim i industrijskim naseljima. Sve češće se gradnja koncentriše na uske i skučene ali gradske urbane zone, što zahteva građenje objekata što dublje u tlu, između ostalog i radi maksimalnog iskorištenja prostora koji je u gradovima prilično skup.

Potporni zidovi i stabilnost

Da bi bili sigurni u stabilnost i sigurnost potpornih zidova, moramo izvršiti proveru ispunjenosti sledećih uslova:

Stabilnost na preturanje,

Stabilnost na klizanje,

Stabilnost u pogledu ivičnih napona

Proverom ispunjenosti ovih uslova, osiguravamo da se ne može desiti prevrtanje zida pod uticajem sila koje na njega deluju, da se neće desiti pomeranje zida po horizontali ili da neće doći do loma tla ispod zida.

Noseći zidovi

Nosivi zid ili noseći zid je zid koji je aktivni strukturni element zgrade, odnosno nosi težinu elemenata iznad pomenutog zida, oslanjajući se na njega provodeći svoju težinu do temeljne konstrukcije. Materijali koji se najčešće koriste za izgradnju nosivih zidova u velikim zgradama su beton, blok ili cigla.

potporni zidovi
potporni zidovi